ظرفیت دانشگاهها در رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی در شش سال گذشته

ظرفیت دانشگاهها در رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی در شش سال گذشته مقطع ارشد

  سال 84 سال 85 سال 86 سال87 سال88 سال 89 روزانه تهران 43 38 41 44 68 66 روزانه شهرستان 21 31 41 53 54 54 کل روزانه 64 69 82 97 122 120 شبانه تهران 8 10 35 51 51 14 شبانه شهرستان 24 20 18 30 28 22 شبانه کل 32 30 53 81 79 36 غیر انتفاعی تهران - - - - - - غیرانتفاعی شهرستان - 15 30 45 50 45 کل غیر انتفاعی - 15 30 45 50 45 پیام نور تهران وکرج - - - - - - پیام نور شهرستان - - - - - - کل پیام نور - - - - - - نیمه حضوری تهران - - - - 7 - مجازی - - - - - 40 کل 96 114 165 223 258 241 توجه: در ظرفیت سال 1388 و 1389، ظرفیت شیوه عادی و آموزش محور به صورت یکجا آورده شده است

/ 0 نظر / 25 بازدید