دانلود رایگان کتاب مدیریت طرح های عمرانی

به پیوست موارد زیر نیز در کتاب وجود دارد:

 • نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور
 • دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها
 • شرایط عمومی پیمان
 • شرایط خصوصی پیمان
 • دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمانها و محاسبه مابه التفاوت بهای آهن آلات و سیمان
 • پیمان مدیریت، شرایط خصوصی پیمان مدیریت یا تعهدات خاص پیمانکار مدیریت
 • فرمهای مخصوص اظهارنامه بیمه
 • اسناد مناقصه
 • شرح خدمات مشاوره برای کارهای ساختمان
 • آیین نامه حفاظتی و ایمنی 1350 کارگاههای ساختمانی مصوب 3 مرداد شورایعالی
 • حفاظت فنی
 • فرمهای نمونه برای تنظیم صورت وضعیت و سایر اقدامات متره و برآورد مالی و نحوه محاسبه مدت پیمان
 • قرارداد خدمات مدیریت طرح (عامل چهارم )
 • نظام جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • دستورالعمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مهندسی ارزش
 • آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی، و ضوابط نحوه ارجاع کار به آنها

دانلود از سرور 4shared

 

/ 0 نظر / 16 بازدید